Polityka prywatności serwisu portobello.com.pl


1. Kto jest kim w niniejszej polityce prywatności?

 • My, czyli Gastro Projekt sp. z o.o. sk. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.
 • Ty, czyli nasz Klient – osoba fizyczna, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w niniejszej Polityce prywatności.
 • Franczyzodawca
 • Franczyzobiorca, czyli przedsiębiorca, który na podstawie zawartej z Franczyzodawcą umowy franczyzowej prowadzi restaurację lub kilka restauracji pod marką Portobello Pizza&Pasta.
 • Dane osobowe, czyli informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Serwis, czyli serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.pizzahut.pl.
 • RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Polityka, czyli niniejsza Polityka prywatności.
 • Użytkownik, czyli każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?

 • Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje Dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne.
 • W Polityce wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu, w tym ze składaniem przez Ciebie zamówień za pomocą Serwisu oraz telefonicznie, tworzeniem i obsługą Twojego konta użytkownika, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania, skargi i sugestie, a także w związku z kierowaniem do Ciebie informacji marketingowych. Znajdziesz tu także informacje o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać przetwarzania Twoich danych osobowych przez Franczyzodawcę oraz Franczyzobiorcę znajdziesz w podrozdziale „Franczyza” poniżej.

3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe?

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Gastro Projekt sp z o.o. sk. z siedzibą w Warszawie
 • Nasze dane kontaktowe: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, e-mail: info@portobello.com.pl, numer telefonu: 535903353.
 • Chcemy Cię poinformować, że oprócz przetwarzania Twoich danych przez Gastro Projekt sp. z o.o. sk., w niektórych przypadkach może dochodzić do ich przetwarzania również przez Franczyzodawcę lub konkretnego Franczyzobiorcę. Więcej informacji o zakresie oraz zasadach

4. Jak możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 • Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
   prześlij do nas e-mail na adres: info@portobello.com.pl;
   zadzwoń pod numer: 535 903 353;
   wyślij list (najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: Gastro Projekt z o.o.sk., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.
 • W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Franczyzobiorcę jako osobnego administratora danych, o kanałach kontaktu z nim zostaniesz poinformowany przez tego Franczyzobiorcę.

5. Franczyza

Franczyzobiorcy

 • Informujemy, że w związku ze składaniem przez Ciebie zamówień z restauracji franczyzowej może dochodzić do przetwarzania Twoich Danych osobowych również przez konkretnego Franczyzobiorcę. W tym zakresie będzie on odrębnym administratorem Twoich Danych osobowych.
 • Do takiego przetwarzania dochodzić będzie przede wszystkim w zakresie, w jakim jest ono niezbędne do realizacji zamówienia, które złożyłeś w danej restauracji franczyzowej za pośrednictwem Serwisu. W tym zakresie Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez danego Franczyzobiorcę w następujących celach:
   w celu realizacji Twojego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Franczyzobiorcę przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), Franczyzobiorca będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia; Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na Franczyzobiorcy obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
   w celu obsługi zapytań, skarg lub sugestii. W celu obsługi Twojego zapytania, skarg lub sugestii złożonych za pośrednictwem formularza lub infolinii Customer Care Franczyzobiorca będzie przetwarzać Twoje dane podane w zapytaniu, skardze lub sugestii;
  Wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych przez Franczyzobiorcę jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub prawnie uzasadniony interes Franczyzobiorcy polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f).
   w celu obsługi żądań związanych z realizacją praw podmiotowych, przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z zamówieniem w restauracji franczyzowej, złożonym za pośrednictwem Serwisu. W tym celu Franczyzobiorca będzie przetwarzać Twoje dane związane z realizacją żądania;
  Wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych przez Franczyzobiorcę jest prawnie uzasadniony interes Franczyzobiorcy polegający na możliwości realizacji Twojego prawa podmiotowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obroną przed tymi roszczeniami. W tych celach, Franczyzobiorca będzie przetwarzać Twoje dane z zamówienia, a także dane związane z reklamacjami i skargami; Wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes Franczyzobiorcy polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez odrębnych Franczyzobiorców również w związku z Twoim pobytem w restauracji franczyzowej. Do takiego przetwarzania będzie dochodziło np. w zakresie, w jakim Twój wizerunek zostanie uwieczniony na zapisie z monitoringu stosowanego w danej restauracji. W takim przypadku zostaniesz osobno poinformowany o tożsamości administratora Twoich danych osobowych, a także o zasadach przetwarzania Twoich danych w związku z Twoją wizytą w konkretnej restauracji.
  W zakresie przetwarzania Twoich Danych przez Franczyzobiorcę jako odrębnego administratora, pozostałe postanowienia niniejszej Polityki powinny być stosowane odpowiednio.

Współadministrowanie

 • Informujemy również, że w związku ze składaniem przez Ciebie zamówień w restauracjach franczyzowych za pośrednictwem Serwisu może dochodzić do współadministrowania Twoimi danymi między Gastro Projekt sp. z o.o.sk., Franczyzodawcą a Franczyzobiorcą.
 • W powyższym zakresie Współadministratorami Twoich danych osobowych są Gastro Projekt sp zoo sk. z siedzibą w Warszawie: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa) oraz Franczyzobiorca prowadzący restaurację franczyzową, w której złożone zostało Twoje zamówienie.
 • Do współadministrowania w związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych między powyżej wskazanymi Współadministratorami będzie dochodziło w celu obsługi zamówień składanych przez Ciebie w restauracjach franczyzowych za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych w zakresie współadministrowania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu siecią franczyzową poprzez spójne zasady realizacji zamówień.
 • Do współadministrowania może dochodzić również wyłącznie między nami a Franczyzodawcą, w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z realizacją zamówienia złożonego w restauracji franczyzowej, w celu prowadzenia działań analitycznych, statystycznych oraz marketingowych opisanych w sekcji „MARKETING” poniżej, jeżeli ich realizacja dotyczyć będzie prowadzenia franczyzy w ramach marki Pizza Hut. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych w zakresie współadministrowania jest prawnie uzasadniony interes nasz i Franczyzodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu siecią franczyzową, w tym na zapewnieniu spójnej komunikacji marketingowej.
 • Współadministratorzy zawarli umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi, w których wspólnie i w porozumieniu uzgodnili odpowiednie
  role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania Twoich Danych osobowych.
 • W sprawach dotyczących współadministrowania, Współadministratorzy ustalili, że funkcję punktu kontaktowego zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO będzie pełnił Gastro Projekt sp zoo sk al. Jan Pawła II 12, 00-124 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: i lub numer info@portobello.com.pl , telefonu: 535903353
  Postanowienia niniejszej Polityki mają zastosowanie do Współadministratorów jedynie w punktach, z których wyraźnie to wynika.

6. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy? W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przez Ciebie, za pośrednictwem banera cookies zgodnie z pkt 8;
 • w celu obsługi zapytań, skarg lub sugestii– wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów , w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej
  – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SERWISIE

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane w zakładce Moje Konto, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu prowadzenia i obsługi konta w Serwisie, na zasadach opisanych w opisanych w regulaminie. W celu wykonania umowy dotyczącej prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika Pizza Hut (jeśli zdecydujesz się je założyć), , będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym;
  Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej konta użytkownika oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przez Ciebie za pośrednictwem bannera cookies, zgodnie z pkt 8;
 • w celu badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług. W celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi będziemy przetwarzać Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić lub w przeprowadzonej rozmowie telefonicznej.
  Wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f).
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu, wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji Twojego Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przez Ciebie za pośrednictwem bannera cookies, zgodnie z pkt 8;
 • w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), będziemy przetwarzali Twoje dane z zamówienia, z konta użytkownika (jeśli je posiadasz);
  Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami. W celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będziemy przetwarzać Twoje dane z zamówienia, konta użytkownika (jeśli je posiadasz), a także dane związane z reklamacjami i skargami;
  Wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • w celu obsługi zapytań, skarg lub sugestii. W celu obsługi Twojego zapytania, skargi lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w zapytaniu, skardze lub sugestii;
  Wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f).
 • w celu badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszych usług. W celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi będziemy przetwarzać Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić;
  Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f).

MARKETING

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną), w tym kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

Analiza preferencji i zachowań oraz tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni.

 • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, będziemy tworzyli Twój profil klienta (profilowanie). Aby go stworzyć my lub nasi zaufani partnerzy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie bezpośrednio lub wynikające z Twojej aktywności w Serwisie);
  Lista naszych zaufanych partnerów, opis narzędzi, które stosują oraz linki do ich polityk prywatności znajduje się w punkcie 7 tego dokumentu.
 • Marketing bezpośredni: będziemy przetwarzali Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania Cię o naszych produktach, nowościach i promocjach.;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przedstawianiu Ci przez nas informacji o naszych produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Komunikacja marketingowa: Będziemy kierowali do Ciebie komunikaty marketingowe o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas za pośrednictwem kanałów komunikacji (np. e-mail, SMS, WebPush), na które wyraziłeś uprzednio dobrowolną zgodę. Możesz cofnąć tę zgodę w każdej chwili, w sposób równie łatwy jak została ona udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Portale społecznościowe: Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) lub pozostawiających informację o działalności Administratora na innych stronach, np. w serwisie Google. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, także w celu:

– informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki;
– badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f).

W sytuacji korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych może dochodzić do transferu danych poza obszar EOG.

Więcej informacji na temat na naszych profilach w mediach społecznościowych.

7. Pliki cookie oraz podobna technologia

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

 • Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

 • Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

 • Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenie Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.

COOKIES MARKETINGOWE – REKLAMOWE

 • Marketingowe i reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko w Serwisie, ale również poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Marketingowe i reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
 • Jednym z takich zaufanych partnerów, z którym stale współpracujemy są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski, które za Twoją zgodą na naszych stronach umieszczą informacje w formie plików cookies (tzw.ciasteczek). Dzięki tej współpracy dostosowujemy do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób Wirtualna Polska przetwarza dane, sprawdź Informację o Prywatności https://holding.wp.pl/poufnosc

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 • Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

DOUBLE CLICK FLOODLIGHT

USEINSIDER

 • UseInsider to narzędzie, kóre jest powszechnie wykorzystywane w branży handlu internetowego. Narzędzie umożliwia personalizację treści marketingowych dostępnych w Serwisie do preferencji Użytkowników. Dzięki narzędziu jesteśmy w stanie lepiej rozumieć potrzeby i zainteresowania Użytkowników
  https://useinsider.com/product-privacy-policy/

MAPTILER

 • MapTiler to narzędzie, które umożliwia nam wyświetlanie map Użytkownikom w ramach Serwisu. Usługa zbiera wyłącznie niezbędne informacje dot. aktywności Użytkowników w Serwisie i nie polega na ich śledzeniu.
  https://www.maptiler.com/privacy-policy/index.html

PIKSELE FACEBOOKA

 • Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook.
  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem:
  https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

 • W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
   Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
   Google: https://privacy.google.com/take- control.html?categories_activeEl=sign-in
   LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy- policy?_l=pl_PL
   Twitter: https://twitter.com/en/privacy

8. Zarządzanie ustawieniami cookies

 • Wykorzystanie plikow cookie w celu zbierania za ich po.rednictwem danych, w tym uzyskania dost.pu do danych zapisanych na urz.dzeniu U.ytkownika, wymaga uzyskania Twojej zgody. W Serwisie odbierana jest od U.ytkownika zgoda za po.rednictwem bannera cookies. Zgoda ta mo.e by. wycofana w ka.dym momencie wed.ug zasad opisanych poni.ej.
 • Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezb.dnych plikow cookie, ktorych stosowanie jest niezb.dne do .wiadczenia us.ugi telekomunikacyjnej w ramach Serwisu (transmisja danych w celu wy.wietlenia tre.ci).
 • Dodatkowo, oprocz wyra.enia zgody na instalacj. plikow cookie za po.rednictwem banera cookies powiniene. zachowa. odpowiednie ustawienia przegl.darki, pozwalaj.ce na przechowywanie w Twoim urz.dzeniu ko.cowym pliki cookie pochodz.ce z Serwisu.
 • Wycofanie zgody na zbieranie plikow cookie w Serwisie mo.liwe jest za po.rednictwem bannera cookie. Mo.esz wroci. do bannera poprzez klikni.cie w przycisk o nazwie .Zarz.dzaj cookiesˇ¨, ktory jest dost.pny na ka.dej podstronie Serwisu.
 • Po wy.wietleniu bannera mo.esz wycofa. zgod. poprzez klikni.cie przycisku .Zarz.dzaj cookiesˇ¨ Nast.pnie powiniene. przesun.. suwak przy wybranej kategorii plikow cookie i wcisn.. przycisk .Zapisz ustawienia i zamknijˇ¨.
 • Wycofanie zgody na wykorzystanie plikow cookies mo.liwe jest tak.e za po.rednictwem ustawie. przegl.darki. Szczego.owe informacje na ten temat mo.na znale.. pod poni.szymi linkami:
  – Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl- pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  – Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answe r=95647
  – Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  – Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 • Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
  – http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  – http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
 • Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

9. Cele i podstawy prawne pozostałych przypadków przetwarzania

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

 • W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e- mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
 • Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

 • W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 • Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:
  – w celach związanych z obsługą klientów i interesantów – podstawą prawną przetwarzania danych jest świadczenie obsługi telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie Danych osobowych);
  – w celu monitorowania jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie Danych osobowych); uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

MONITORING WIZYJNY

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje w swojej siedzibie oraz w restauracjach monitoring wizyjny. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
 • Dane osobowe utrwalone w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i gościom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu Administratora oraz ochrony jego praw.

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

 • W razie zbierania danych dla celów związanych z zawarciem lub wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje Osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej Danych osobowych w momencie zawierania umowy. Podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zawarcie lub wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

 • W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera Dane osobowe też w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

10. Automatyczne podejmowanie decyzji

 • Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

11. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 • Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym i domom mediowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta.
 • Będziemy także przekazywać Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotom obsługującym płatności w celu umożliwienia im realizacji Twojej płatności za Zamówienie.

12. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o)?

 • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  – współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  – stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  – stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

13. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

14.  Czy przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych?
       Jakie inne prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
       Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.
 • Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

Przysługują Ci ponadto następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  – kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;
  – przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  – nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  – wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  – Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
  – jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych;
  – zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
  – zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych;
  – przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
 • Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa nzgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do cofnięcia zgody lub zmiany formy komunikacji marketingowej: W każdej chwili możesz cofnąć lub zmienić zakres zgody dotyczącej tego w jaki sposób kontaktujemy się z Tobą w celach marketingowych (w zależności od wybranej przez Ciebie opcji możemy się z Tobą kontaktować drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail, lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, np. poprzez SMS lub MMS). Najłatwiej to zrobić poprzez: zalogowanie się i zmianę ustawienia w Twoim Koncie lub napisanie do nas na adres: Gastro Projekt sp zoo sk. e-mail: info@portobello.com.pl
 • Aby skorzystać z powyższych praw możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 4 powyżej) lub z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3 powyżej).
 • Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

15. Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu, np. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej Konta, Zamówienia czy skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, jest konieczne. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli w pełni umożliwić Ci korzystanie z danej funkcjonalności, np. nie będziemy mogli utworzyć i prowadzić Twojego Konta, umożliwić Ci udziału w programie lojalnościowym, zrealizować Twojego Zamówienia lub obsłużyć Twojego zapytania, skargi lub sugestii z formularza kontaktowego.

15. Od kiedy ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?

 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 01.02.2022.