Regulamin Serwisu portobello.com.pl

§ 1. Definicje

1. Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1.1. Konto – konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
1.2. Program Pizza Portobello – program lojalnościowy pod nazwą „Pizza Portobello ”, którego organizatorem jest Usługodawca;
1.3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
1.4. Restauracja Portobello Pizza&PAsta – restauracja należące i prowadzona przez Usługodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.5. Serwis WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.portobello.com.pl
1.6. Aplikacja – aplikacja na urządzenia mobilne pod nazwą „Portobello”, dostępna do
nieodpłatnego pobrania w sklepach internetowych AppStore i Google Play;
1.7. Usługodawca –Gastro Projekt sp. z o.o. sk. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000761887, NIP: 5252773388, o kapitale zakładowym 6000,00 zł, numer telefonu kontaktowego: 535903353, kontaktowy adres e-mail: info@portobello.com.pl
1.8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
1.9. Zamówienie – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW lub Aplikacji zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu Restauracji Portobello Pizza&Pasta, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Restaurację Portobello Pizza&Pasta lub do odbioru w Restauracji Pizza Portobello Pizza&Pasta lub do odbioru i spożycia w Restauracji Portobello Pizza&Pasta.
1.10. Zamówienie online do stolika – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW lub Aplikacji zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu Restauracji Portobello Pizza&Pasta dostarczane w Restauracji do stolika wskazanego przez Użytkownika.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą
Serwisu WWW i Aplikacji.

2. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW i Aplikacji jest Usługodawca.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji (dalej „Usługi”) obejmują:
1.1. informowanie Użytkowników o ofercie Restauracji Portobello Pizza&Pasta;
1.2. umożliwienie wyszukiwania Restauracji Portobello Pizza&Pasta za pomocą wirtualnej mapy;
1.3. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień oraz Zamówień online do stolika;
1.4. umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;
1.5. umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta;
1.6. umożliwienie dostępu Użytkowników, będących członkami Programu Pizza Portobello do adresowanych do nich informacji i funkcjonalności Serwisu WWW związanych z Programem;
1.7. możliwość śledzenia Zamówienia w trakcie realizacji;
1.8. umożliwienie składania reklamacji;
1.9. dodatkowo dla użytkowników Aplikacji
a) możliwość otrzymywania powiadomień typu „push” lub sms o statusie zamówienia;
b) możliwość otrzymywania od Usługodawcy powiadomień typu „push” dotyczących specjalnych ofert i promocji.

2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.9 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.9, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). W odniesieniu do Aplikacji usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.9 Regulaminu, przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które pobrały i zainstalowały Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.

3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW i Aplikacji.

4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści
o charakterze bezprawnym, w tym:
4.1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW i Aplikacji;
4.2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa
do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;
4.3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień oraz Zamówień online do stolika

1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw Restauracji Portobello Pizza&Pastat. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres i Restauracji Portobello Pizza&Pasta, realizującej dostawę, dostępne są w Serwisie WWW i Aplikacji na początku składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez Restaurację Portobello Pizza&Pasta następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem. Zamówienia online do stolika są realizowane w Restauracji Portobello Pizza&Pasta wskazanych w Serwisie WWW i Aplikacji.

2. Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24 S.A. Zapłata za Zamówienie online do stolika może być dokonana jedynie kartą płatniczą VISA lub Master Card online albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24 S.A

3. Zamówienia oraz Zamówienia online do stolika mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający
Konto, jak i nieposiadający Konta.

4. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki
powinien kolejno:
4.1. wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW lub Aplikacji;
4.2. wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku,
telefon komórkowy;
4.3. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje Portobello.com.pl z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;
4.4. dokonać wyboru metody płatności;
4.5. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”.

5. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto (z uwzględnieniem § 5 ust. 8 Regulaminu), Użytkownik taki powinien kolejno:

5.1. zalogować się do Serwisu WWW lub Aplikacji przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła;
5.2. wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW lub Aplikacji;
5.3. wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy;
5.4. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restaurację Portobello Pizza&Pasta z oferty w Serwisie WWW lub Aplikacji przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu.
5.5. dokonać wyboru metody płatności;
5.6. zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”.6. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 4 i 5 powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.

8. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów,
w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

9. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wybrać opcję
„Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania 3 zestawów danych niezbędnych do wystawienia faktury, przy czym możliwe jest wyszukanie wcześniej wpisanych danych za pomocą numeru NIP nabywcy. Użytkownicy nie posiadający Konta powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane na Fakturze VAT.

10. W celu złożenia Zamówienia online do stolika przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno:
10.1 wybrać typ Zamówienia online do stolika w Serwisie WWW lub Aplikacji;
10.2 wybrać Restaurację w której się znajduje;
10.3 wybrać zamawiane produkty oferowane przez zaznaczoną Restaurację Portobello Pizza&Pasta ze wskazaniem sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;
10.4 wskazać liczbę gości i numer stolika przy którym się znajduje
10.5 dokonać wyboru metody płatności;
10.6 zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”

11. W celu złożenia Zamówienia online do stolika przez Użytkownika posiadającego Konto (z uwzględnieniem § 5 ust. 8 Regulaminu), Użytkownik taki powinien kolejno:
11.1. zalogować się do Serwisu WWW lub Aplikacji przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła;
11.2. wybrać typ Zamówienia online do stolika w Serwisie WWW lub Aplikacji;
11.3. wybrać Restaurację w której się znajduje;
11.4. wybrać zamawiane produkty oferowane przez zaznaczoną Restauracje Portobello Pizza&Pasta ze wskazaniem sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;
11.5. wskazać liczbę gości i numer stolika przy którym się znajduje
11.6. dokonać wyboru metody płatności;
11.7. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”

12. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 10 i 11 powyżej Zamówienie
online do stolika zostaje przyjęte do realizacji.

13. Zamówienia online do stolika mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

14. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia online do stolika otrzymać fakturę VAT obejmującą złożone zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia online do stolika Użytkownik powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia online do stolika. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania 3 zestawów danych niezbędnych do wystawienia faktury, przy czym możliwe jest wyszukanie wcześniej wpisanych danych za pomocą numeru NIP nabywcy. Użytkownicy nie posiadający Konta powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane na Fakturze VAT.

§ 5. Rejestracja i dostęp do Konta Portobello

1. Rejestracja Konta Portobello dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW w zakładce „Utwórz konto”. Rejestracja Konta przez Aplikację dokonywana jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji po jej zainstalowaniu i uruchomieniu (ekran „Dołącz do nas”)

2. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu
z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.

4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.

5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.

6. Konto umożliwia:
6.1. śledzenie online statusu Zamówienia;
6.2. składanie reklamacji dotyczących Zamówień i Usług za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta;
6.3. otrzymywanie powiadomień SMS o statusie Zamówienia;
6.4. przechowywanie adresów dostawy Zamówienia;
6.5. przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT dla maksimum trzech
nabywców;
6.6. dokonanie rejestracji karty w Programie Pizza Portobello;
6.7. przeglądanie kuponów przyznawanych i realizowanych w Programie Pizza Portobello;
6.8. edytowanie danych dotyczących Użytkownika.

7. Usługodawca informuje, że Konto umożliwia również korzystanie z usług związanych z zamawianiem na odległość środków spożywczych, napojów lub innych artykułów dostępnych w innych niż Restauracje Portobello Pizza&Pasta restauracjach prowadzonych przez Usługodawcę, dla których Usługodawca zapewnia możliwość składania zamówień na odległość za pomocą odrębnych serwisów internetowych lub narzędzi teleinformatycznych (np. aplikacji mobilnych) (dalej:
„Odrębne Usługi Zamawiania Posiłków”). Oznacza to, że Konto jest ważne również w ramach Odrębnych Usług Zamawiania Posiłków, świadczonych przez Usługodawcę, zaś Użytkownik, który założył Konto za pośrednictwem Serwisu WWW na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie musi zakładać konta w ramach takich Odrębnych Usług Zamawiania Posiłków i może zalogować się do takich usług za pomocą danych dostępowych do Konta opisanego w niniejszym Regulaminie.

8. Użytkownik, który posiada aktywne konto w Odrębnej Usłudze Zamawiania Posiłków świadczonej przez Usługodawcę, dla celów niniejszego Regulaminu traktowany jest jak Użytkownik posiadający Konto. Oznacza to, że Użytkownik taki może zalogować się do Konta w Serwisie WWW za pomocą swojego loginu i hasła ustalonego w związku z założeniem konta (rejestracją) w ramach ww. Odrębnej Usługi Zamawiania Posiłków.

§ 6. Wymagania techniczne

1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.

2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).

3. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Aplikacji i świadczonych za jej pomocą Usług jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android wersja 4 lub wyższa, bądź iOS wersja 8 lub wyższa.

4. Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne (lokalizowanie urządzenia na mapie Restauracji Portobello Pizza&Pasta) wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS (wymagana jest zgoda na dostęp Aplikacji do informacji o lokalizacji urządzenia Użytkownika).

§ 7. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług

1. Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres.

2. Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej stosowne oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail kontakt@amrest.eu lub listownie, na adres Usługodawcy („Gastro Projekt” sp. z o.o. sk., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa), jak również poprzez odinstalowanie Aplikacji.

3. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

4. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.

5. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie (na adres („Gastro Projekt” sp. z o.o. sk., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa) lub pocztą elektroniczną (na adres info@portobello.com.pl).

6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

7. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 7 ust. 3. powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi.

9. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym § 7 pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.

§ 8. Reklamacje dotyczące Zamówień oraz Zamówień online do stolika

1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień oraz Zamówień online do stolika bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia oraz Zamówienia online do stolika na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Reklamacje dotyczące Zamówień lub Zamówień online do stolika mogą być zgłaszane:
2.1. za pomocą Aplikacji przez zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto Pizza Portobellot;
2.2. za pomocą Serwisu WWW przez Użytkowników posiadających Konto Pizza Portobello;
2.3. telefonicznie, na numer telefonu Restauracji Portobello Pizza&Pasta realizującej Zamówienie lub Zamówienie online do stolika , przez wszystkich Użytkowników;
2.4. na piśmie, na adres Usługodawcy („Gastro Projekt” sp. z o.o. sk., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa).

3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem lub Zamówieniem online do stolika załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem lub Zamówieniem online do stolika załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

7. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub Zamówieniem online do stolika lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.

8. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 9. Reklamacje dotyczące Usług

1. Wszelkie reklamacje dotyczące lub Usług można zgłaszać:
1.1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (info@portobello.com.pl lub
1.2. listownie, na adres Usługodawcy („Gastro Projekt” sp. z o.o. sk., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa).

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Gastro Projekt sp. z o.o. sk. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000761887, NIP: 5252773388 PLN, o kapitale zakładowym 6000 zł.

2. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.

§ 11. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
1.1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
1.2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.

2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§ 12. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem www.portobello.com.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.

2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.

3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
3.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
3.2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
3.3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;
3.4. nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.

§ 13. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść
niniejszego Regulaminu;
1.2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
1.3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW lub Aplikacji;
1.4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
1.5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
1.6. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.

2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW oraz poinformuje za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres przypisany do Konta Pizza Portobello a także za pomocą Aplikacji (wymagany jest dostęp do sieci Internet).

4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego